1mugen(koto)
2mugen(hashi)
3mugen(yume)
4mugen(hoka)

5Tochuu
6Ki
7Bouken
8Bonjin
mamonoto